1
Algemene leveringsvoorwaarden
GDG-Schadeherstel B.V.

Artikel 1.
Definities
1.1. In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. GDG-Schadeherstel B.V.: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden: GDG-Schadeherstel B.V. gevestigd aan Weverstraat 10B 5405BN Uden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 89568583;
b. opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon met wie GDG-Schadeherstel B.V. een overeenkomst aangaat;
c. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
d. bedrijf: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
e. overeenkomst: de overeenkomst tussen GDG-Schadeherstel B.V. en de opdrachtgever;
f. locatie: de locatie waar GDG-Schadeherstel B.V. in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden dient uit te voeren of uitvoert.

Artikel 2.
Algemeen
2.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen GDG-Schadeherstel B.V. en de opdrachtgever.
2.2. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door GDG-Schadeherstel B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Indien GDG-Schadeherstel B.V. niet steeds strikte naleving van deze algemene leveringsvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat – GDG-Schadeherstel B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden te verlangen.
2.7. GDG-Schadeherstel B.V. heeft het recht deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene leveringsvoorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 3.
Aanbod en offertes
3.1. Elke offerte en ieder aanbod van GDG-Schadeherstel B.V. is vrijblijvend.
3.2. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden, e.d. verstrekt door de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan GDG-Schadeherstel B.V. opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop GDG-Schadeherstel B.V. zijn aanbod of offerte baseert.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is GDG-Schadeherstel B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht GDG-Schadeherstel B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, e-mailberichten, overeenkomsten of publicaties van GDG-Schadeherstel B.V. binden GDG-Schadeherstel B.V. niet.
3.7. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van het aangeboden werk. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de esthetische uitvoering van het werk, verplichten GDG-Schadeherstel B.V. niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de oplevering van of betaling voor het werk te weigeren.
3.8. De door GDG-Schadeherstel B.V. aan de opdrachtgever verstrekte offertes en overige bescheiden mogen zonder toestemming van GDG-Schadeherstel B.V. niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

Artikel 4.
Prijzen en tarieven
4.1. Voor de opdrachtgever zijnde een bedrijf zijn vermelde prijzen en tarieven exclusief btw.
4.2. Voor de opdrachtgever zijnde een consument zijn vermelde prijzen en tarieven inclusief btw.

Artikel 5.
Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de offerte, de opdrachtbevestiging heeft ondertekend en aan GDG-Schadeherstel B.V. heeft geretourneerd dan wel nadat de opdrachtgever, indien de verzekering van de opdrachtgever betaalt, de akte van cessie heeft ondertekend.
5.2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk
5.3. verbonden en heeft GDG-Schadeherstel B.V. tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

Artikel 6.
Uitvoering van de overeenkomst
6.1.
6.2. GDG-Schadeherstel B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
6.3. GDG-Schadeherstel B.V. heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
6.4. GDG-Schadeherstel B.V. heeft het recht op de locatie handelsreclame aan te brengen.

Artikel 7.
Verplichtingen van de opdrachtgever
7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GDG-Schadeherstel B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GDG-Schadeherstel B.V. worden verstrekt.
7.2. Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7.3. De opdrachtgever dient er tijdig voor zorg te dragen dat:
a. de locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is voor GDG-Schadeherstel B.V.;
b. de werkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
c. er voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en/of afvoer van materialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van GDG-Schadeherstel B.V. en voldoende ruimte voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden;
d. alle met betrekking tot de gegeven opdracht vereiste vergunningen, rapporten, onderzoeksresultaten, ontheffingen, toewijzingen, verklaringen, etc. aanwezig zijn;
e. GDG-Schadeherstel B.V. beschikt over alle gegevens over de locatie die voor GDG-Schadeherstel B.V. relevant zijn of kunnen zijn i.v.m. de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden;
f. er aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water op de locatie voor GDG-Schadeherstel B.V. beschikbaar zijn.
7.4. De opdrachtgever stelt het genoemde in lid 3 van dit artikel om niet aan GDG-Schadeherstel B.V. ter beschikking.
7.5. De in, op en boven de locatie aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke de uitvoering van de werkzaamheden door GDG-Schadeherstel B.V. kunnen belemmeren, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden zijn verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van GDG-Schadeherstel B.V. ontstaat en/of de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan zullen de kosten hiervan door GDG-Schadeherstel B.V. aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.6. Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
7.7. De opdrachtgever is gehouden GDG-Schadeherstel B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.8. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het GDG-Schadeherstel B.V. onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De opdrachtgever stelt GDG-Schadeherstel B.V. in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren. 7.9.
GDG-Schadeherstel B.V. gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
7.10. De opdrachtgever vrijwaart GDG-Schadeherstel B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
7.11. De opdrachtgever is verplicht het door GDG-Schadeherstel B.V. opgeleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties.
7.12. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van GDG-Schadeherstel B.V. is het de opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens GDG-Schadeherstel B.V. heeft voldaan, dan heeft GDG-Schadeherstel B.V. het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen en heeft GDG-Schadeherstel B.V. het recht zijn werkzaamheden op te schorten.

Artikel 8.
Goederen van de opdrachtgever
8.1. Indien GDG-Schadeherstel B.V. in het kader van de opdracht goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, dan geschiedt dat geheel voor risico van de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De opdrachtgever dient zich tegen alle risico’s, die de goederen van de opdrachtgever kunnen treffen tijdens de duur dat GDG-Schadeherstel B.V. deze goederen onder zich heeft, steeds afdoende te verzekeren.

Artikel 9.
Kostenverhogende omstandigheden
9.1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden: – die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden
9.2 met de kans dat zij zich zouden voordoen,
– die GDG-Schadeherstel B.V. niet kunnen worden toegerekend en – die de kosten van het werk verhogen.
9.3. Kostenverhogende omstandigheden geven GDG-Schadeherstel B.V. recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
9.4. Indien GDG-Schadeherstel B.V. van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.
9.5. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

Artikel 10.
Meer en minder werk
10.1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
10.2. In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan GDG-Schadeherstel B.V. slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
10.3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen – behoudens spoedeisende omstandigheden – schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van GDG-Schadeherstel B.V. en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
10.4. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

Artikel 11.
Opleveringstermijn
11.1. De door GDG-Schadeherstel B.V. opgegeven opleveringstermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
11.2. In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van GDG-Schadeherstel B.V. ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene leveringsvoorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
11.3. Overschrijding van de opgegeven opleveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 12.
Oplevering
12.1. Een door GDG-Schadeherstel B.V. uitgevoerd werk wordt geacht door GDG-Schadeherstel B.V. aan de opdrachtgever te zijn opgeleverd op het tijdstip dat de opdrachtgever het (digitale) opleveringsrapport heeft ondertekend.
12.2. De opdrachtgever wordt geacht bij de oplevering, tot de inspectie daarvan over te gaan, en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan GDG-Schadeherstel B.V. te melden. De opdrachtgever dient GDG-Schadeherstel B.V. de gelegenheid te geven deze melding te controleren en om alsnog correct op te leveren.

Artikel 13.
Materialen
13.1. GDG-Schadeherstel B.V. zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door hem te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
13.2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de opdrachtgever geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 14.
Garantie
14.1. Indien op de opgeleverde werkzaamheden en/of producten een garantie wordt verleend, dan wordt dat in de offerte vermeld of op een andere wijze met de klant overeengekomen.
14.2. Een beroep op de garantie dient schriftelijk of via de e-mail bij GDG-Schadeherstel B.V. te worden ingediend.
14.3. GDG-Schadeherstel B.V. dient de mogelijkheid te worden gegeven de garantieclaim te onderzoeken.
14.4. Indien het opgeleverde gedurende de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim wordt geaccepteerd, dan zal GDG-Schadeherstel B.V. kosteloos het gebrek herstellen. De aansprakelijkheid van GDG-Schadeherstel B.V. is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 18.
14.5. De garantieperiode start op de dag van oplevering.
14.6. De garantie vervalt en klachten over het opgeleverde worden niet in behandeling genomen indien:
de opdrachtgever gebreken aan het opgeleverde niet onverwijld na constatering van het gebrek aan GDG-Schadeherstel B.V. meldt;
door de opdrachtgever en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties
aan het opgeleverde zijn uitgevoerd;
a.
b. de door GDG-Schadeherstel B.V. verstrekte gebruiksinstructies en controles niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
c. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van de opdrachtgever of diens personeel;
d. het opgeleverde niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
e. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, rook, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen; weersomstandigheden of bliksem;
f. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
g. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);
h. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking; gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door GDG-Schadeherstel B.V. zijn (op)geleverd;
i. gebreken het gevolg zijn van het gebruik dat buiten de technisch toegestane specificaties valt.
14.7. Het herstellen van het opgeleverde verlengt de garantieperiode niet.
14.8. De opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van GDG-Schadeherstel B.V. heeft voldaan.

Artikel 15.
Facturatie en betaling
15.1. Facturatie en betaling geschiedt als volgt, tenzij anders is overeengekomen:
a. 30% onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst;
b. 40% één week na de totstandkoming van de overeenkomst;
c. 30% na de oplevering binnen 14 dagen na de factuurdatum.
15.2. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.
15.3. GDG-Schadeherstel B.V. heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de opdrachtgever een tussentijdse declaratie niet tijdig betaalt. GDG-Schadeherstel B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de opdrachtgever lijdt door de opschorting.
15.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever zijnde een bedrijf vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de opdrachtgever een consument is, dan is de opdrachtgever de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. Bij de opdrachtgever zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de opdrachtgever zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van GDG-Schadeherstel B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
15.5. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 16.
Eigendomsvoorbehoud
16.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van GDG-Schadeherstel B.V., totdat alle vorderingen die GDG-Schadeherstel B.V. op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
16.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag de opdrachtgever de producten niet: verpanden; aan derden enig ander recht daarop verlenen;
a. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
16.3. De opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van GDG-Schadeherstel B.V. te bewaren. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van GDG-Schadeherstel B.V. veilig te stellen.
16.4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens GDG-Schadeherstel B.V. niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is GDG-Schadeherstel B.V. gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van GDG-Schadeherstel B.V. op volledige schadevergoeding.
16.5. Indien GDG-Schadeherstel B.V. gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de opdrachtgever verplicht GDG-Schadeherstel B.V. toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van GDG-Schadeherstel B.V. zich bevinden.
16.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk GDG-Schadeherstel B.V. daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van GDG-Schadeherstel B.V..
16.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan GDG-Schadeherstel B.V. toekomende rechten onverlet.

Artikel 17.
Opschorting en ontbinding
17.1. GDG-Schadeherstel B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. GDG-Schadeherstel B.V. bij het uitvoeren van de werkzaamheden dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;
de omstandigheden waarin de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
na het sluiten van de overeenkomst GDG-Schadeherstel B.V. ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
17.2. GDG-Schadeherstel B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
17.3. Voorts is GDG-Schadeherstel B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.4. GDG-Schadeherstel B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

Artikel 18.
Aansprakelijkheid en verjaring
18.1. GDG-Schadeherstel B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene leveringsvoorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
18.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. GDG-Schadeherstel B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart GDG-Schadeherstel B.V. tegen alle aanspraken ter zake.
18.3. GDG-Schadeherstel B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van GDG-Schadeherstel B.V. in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
18.4. GDG-Schadeherstel B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor (vertragings)schade die het gevolg is van onvoldoende medewerking van de opdrachtgever.
18.5. GDG-Schadeherstel B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van en/of gebreken aan zaken en/of bouwwerken waaraan dan wel waarop GDG-Schadeherstel B.V. werkzaamheden verricht.
18.6. GDG-Schadeherstel B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan dan wel onvermijdelijk is bij het door GDG-Schadeherstel B.V. op correcte wijze uitvoeren van de overeenkomst.
18.7. GDG-Schadeherstel B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het door GDG-Schadeherstel B.V. opgeleverde, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksinstructies.
18.8. Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door GDG-Schadeherstel B.V. opgeleverde, sluit GDG-Schadeherstel B.V. iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
18.9. GDG-Schadeherstel B.V. is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
18.10. Indien GDG-Schadeherstel B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van GDG-Schadeherstel B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van GDG-Schadeherstel B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van GDG-Schadeherstel B.V. beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.11. GDG-Schadeherstel B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
18.12. De in deze algemene leveringsvoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van GDG-Schadeherstel B.V..
18.13. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens GDG-Schadeherstel B.V. vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens GDG-Schadeherstel B.V. kan aanwenden. Voor de opdrachtgever zijnde een consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.

Artikel 19.
Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
19.1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.
19.2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die GDG-Schadeherstel B.V. redelijkerwijs had mogen verwachten, geven GDG-Schadeherstel B.V. recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de locatie verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
19.3. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
19.4. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
19.5. Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
19.6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die GDG-Schadeherstel B.V. lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
19.7. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van
19.8. de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat GDG-Schadeherstel B.V. die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

Artikel 20.
Overmacht
20.1. GDG-Schadeherstel B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan GDG-Schadeherstel B.V. door zijn leveranciers; ex- en importverboden; brand; verkeersstoringen; diefstal; ziekte van de natuurlijke persoon die namens GDG-Schadeherstel B.V. de overeenkomst uitvoert; overheidsmaatregelen; wetswijzigingen.
20.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van GDG-Schadeherstel B.V. of van door GDG-Schadeherstel B.V. ingeschakelde derde partijen.
20.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal GDG-Schadeherstel B.V. niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal hij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot oplevering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van oplevering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, op te leveren, zullen zowel GDG-Schadeherstel B.V. als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 21.
Geheimhouding
21.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
21.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak GDG-Schadeherstel B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en GDG-Schadeherstel B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is GDG-Schadeherstel B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22.
Intellectuele eigendomsrechten
22.1. GDG-Schadeherstel B.V. behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door hem gemaakte en ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen en tekeningen.
22.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GDG-Schadeherstel B.V. de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen en tekeningen geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verstrekken.

Artikel 23.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
23.1. Op elke overeenkomst tussen GDG-Schadeherstel B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
23.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en GDG-Schadeherstel B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar GDG-Schadeherstel B.V. gevestigd is. Indien GDG-Schadeherstel B.V. een beroep doet op dit artikel, dan heeft de opdrachtgever zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.